Keto Mini Eggplant Pizzas

Fresh mozza, goat cheese, basil and oregano give these mini eggplant "pizzas" an Italian kick without the carbs.